Een klacht kan betrekking hebben op het handelen van een bewindvoerder, curator of mentor of juist op het nalaten ervan. Ook over de wijze waarop een cliënt wordt behandeld of bejegend kan een klacht worden ingediend.

Eerst bij de bewindvoerder, curator of mentor

De klacht moet eerst bij de bewindvoerder, curator of mentor zijn ingediend. Of met hem of haar zijn besproken. Is dat niet het geval geweest, dan zal de klachtencommissie de klacht niet in behandeling nemen.

De klacht dient schriftelijk – digitaal of per post – te worden ingediend. Dit kan via info@veweve.nl of via de secretaris  van de klachtencommissie van VeWeVe, Postbus 150, 7600 AD Almelo.

Bij het indienen van een klacht is een bedrag, dat jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld, verschuldigd. Dit bedrag wordt, indien de klacht gegrond wordt verklaard, aan de klager terug betaald.

Slechts door of namens een cliënt kan een klacht bij de klachtencommissie worden ingediend. Anderen – zoals maatschappelijke organisaties en overheden – dienen zich in het geval van het indienen van een klacht over een lid van de vereniging rechtstreeks tot het bestuur te wenden. Het volledige Klachtenreglement treft u hier